Dzisiaj jest 24.02.2017.
Jesteś w:    Start arrow Konspekty lekcji j. niemieckiego
Konspekty lekcji w gimnazjum | Drukuj |
Plan metodyczny lekcji języka niemieckiego w klasie I Gimnazjum Temat : Was ist deine Mutter von Beruf ? 

Cele lekcji

 

Cele językowe:

 • wprowadzenie i utrwalenie nowej leksyki
 • rozwinięcie sprawności mówienia
 

Cele komunikacyjne:

 • uczeń zapamiętuje podstawowe słownictwo z lekcji

·        uczeń rozumie niezbyt skomplikowane wypowiedzi zawierające informacje nt. zawodu, wieku, hobby osób

·        potrafi zdobyć informacje od kolegów nt. ich rodziny

 

Formy pracy:

·        praca w parach

·        praca z całą grupą

 

Środki pracy:

 • kartoniki z nazwami zawodów i członków rodziny, kserokopie do ćwiczeń
 

Przebieg lekcji

 

Faza wstępna:

·        powitanie, sprawdzenie listy obecności

·        przypomnienie i sprawdzenie wiadomości z poprzedniej lekcji, które zostaną wykorzystane w czasie lekcji

 

Faza prezentacji:

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami lekcji.

 

Zapoznanie uczniów ze słownictwem określającym zawody – obrazki w Książce Ćwiczeń przedstawiające osoby reprezentujące różne zawody.

Nauczyciel wprowadza pytanie o zawód, wykorzystując poznane na poprzednich lekcjach słownictwo dotyczące rodziny i stopni pokrewieństwa: Was ist deine Mutter von Beruf ?

oraz sposób odpowiedzi na pytanie o zawód.

Wykorzystanie drzewa genealogicznego w podręczniku do wprowadzenia pytania o zawód członków rodziny kolegi: Was ist Katjas Mutter von Beruf ?

W oparciu o ćwiczenie z Książki Ćwiczeń (str.20, ćw.a4) uczniowie samodzielnie uzupełniają regułę obowiązującą przy tworzeniu określeń zawodów żeńskich.

 

Faza ćwiczeń:

Uczniowie rozwiązują krzyżówkę, w której uzupełniają nazwy zawodów w oparciu o załączone obrazki.

Uczniowie ćwiczą w parach pytanie o zawód – nauczyciel rozdaje każdemu uczniowie dwa kartoniki, jeden z nazwą zawodu, drugi z określeniem członka rodziny, Każdy uczeń ma zapytać kolegę o zawód członka rodziny oraz udzielić odpowiedzi na pytanie kolegi, uwzględniając informacje z kartoników.

Uczniowie zapoznają się z krótkim tekstem z podręcznika, stanowiącym opis danych przedstawionych w tabelce (imię, nazwisko, zawód, wiek, hobby), dotyczącym rodziny Katji.

Pod kierunkiem nauczyciela (nauczyciel zadaje pytania) uczniowie opowiadają o rodzinie Katji wykorzystując dane z tabelki.

 

Nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie do następnego ćwiczenia w parach. Jeden uczeń otrzymuje pustą tabelkę, drugi informacje o osobach. Pierwszy uczeń zadaje pytania, tak by uzupełnić tabelkę (pytania o imię i nazwisko, zawód, wiek), drugi odpowiada, udzielając konkretnych informacji.

 

Faza podsumowująca:

Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie opanowali podstawowe wiadomości z lekcji (zawody, tworzenie zawodów żeńskich, pytanie o zawód i odpowiedź); ocenia uczniów aktywnych.

Zadanie domowe: uzupełnienie tabelki w Książce Ćwiczeń nt. swojej rodziny (informacje zawierające imię, zawód, wiek, hobby).

   Plan metodyczny lekcji języka niemieckiego w klasie Ib Gim

            Temat: Was machst du gern ?

Cele lekcji:

Cele językowe:
 • wprowadzenie i utrwalenie nowej leksyki
 • rozwijanie umiejętności rozumienie tekstu ze słuchu
 • rozwinięcie sprawności mówienia
 • utrwalenie odmiany czasowników w liczbie pojedynczej i mnogiej
 Cele komunikacyjne:
 • uczeń zapamiętuje podstawowe słownictwo pozwalające mu na prowadzenie prostej rozmowy dotyczącej ulubionych zajęć

·        uczeń rozumie niezbyt skomplikowane wypowiedzi dotyczące ulubionych zajęć kolegi/koleżanki

·        uczeń umie opisać przedstawione na obrazku sytuacje

·        uczeń potrafi opisać ulubione zajęcia członków swojej rodziny

Cele wychowawcze:

·        umiejętność współpracy w grupie

 Formy pracy:

·        praca indywidualna

·        praca w grupach

 Metody pracy:
 • giełda pomysłów, wywiad
 Środki pracy:
 • kaseta magnetofonowa, kartki papieru, flamastry
 Przebieg lekcji: 

Faza wstępna:

 

Powitanie, sprawdzenie listy obecności oraz sprawdzenie zadania domowego.

 

Faza prezentacji:

 

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami lekcji.
Nauczyciel prosi uczniów o opisanie sytuacji przedstawionych na obrazkach (Podręcznik, str. 21). Każdy obrazek jest podpisany w języku niemieckim. Uczniowie opisują przedstawione sytuacje i dzięki temu sami dochodzą do znaczenia nowych czasowników.

Faza ćwiczeń:

 

Praca w grupach:

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 5 - osobowe, rozdaje kartki papieru i flamastry, prosi, by zapisali wszystkie czasowniki występujące pod obrazkami w bezokoliczniku. Przedstawiciele grup prezentują efekty swojej pracy. Każdy z nich zapisuje po dwa czasowniki na tablicy, wspólnie z klasą podają ich znaczenie. Uczniowie przepisują je do zeszytu.

Następnie uczniowie wysłuchują z kasety nagrania i numerują obrazki zgodnie z kolejnością, w jakiej występują w nagraniu. Wybrani uczniowie czytają głośno teksty pod obrazkami w poprawnej kolejności.

Nauczyciel zapisuje na tablicy pytanie:

Was machst du gern ?

oraz przykładową odpowiedź:

Ich spiele gern Fußball.

Zadaje podobne pytanie kilku uczniom z klasy, by przećwiczyli sposób udzielania odpowiedzi na pytanie o ulubione zajęcie.

Następnie prosi uczniów, by przeprowadzili w parach wywiad na temat spędzania przez nich czasu wolnego.
- Uczniowie notują odpowiedzi swego rozmówcy.
- Nauczyciel prosi uczniów o przekazanie relacji z przeprowadzonego wywiadu.

- Uczniowie zapisują do zeszytu kilka przykładowych odpowiedzi, np.

Adam fährt gern Rad.

Ania schwimmt gern.

Podsumowanie:


Nauczyciel pyta o opinie na temat lekcji, ocenia uczniów aktywnych i zadaje pracę domową.

Praca domowa - "Przeprowadź wywiad ze swoim rodzeństwem, mamą i tatą na temat ulubionych zajęć i napisz krótkie sprawozdanie".
 

                   Plan metodyczny lekcji języka niemieckiego w klasie IIb Gim

            Temat: In der Schulmensa. Was kostet das ?


Cele lekcji:

Cele językowe:

·        określanie nazw artykułów spożywczych i napojów

·        utrwalenie liczebników głównych do 100

·        ceny, określanie jednostek miary, system monetarny w krajach niemieckojęzycznych

·        wyrażanie życzenia

·        koniugacja czasowników essen i trinken w lp. i mn.

·        czasownik modalny möchten

Cele komunikacyjne:     

·        kształtowanie poprawnej wymowy, umiejętności mówienia

·        uczeń potrafi kupić sobie coś do jedzenia i picia w stołówce szkolnej
Cele wychowawcze:

·        uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach

·        nabiera umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego w obcym sobie języku

 Metody pracy: ·        praca pod kierunkiem nauczyciela, z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych·        drama·        gry dydaktyczne Formy: ·        praca indywidualna, zbiorowa oraz w parach  Środki dydaktyczne:

·        magnetofon

·        kaseta

·        karteczki z nazwami produktów żywnościowych

 

Przebieg lekcji:

Faza wstępna:

 

Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności, zapisanie tematu.

Rozgrzewka językowa- uczniowie kolejno wybierają z kosza po jednej karteczce z nazwą  wcześniej poznanych produktów żywnościowych i wymieniają głośno jego nazwę. Przypominają również odmianę czasowników essen, trinken i möchten, które zostaną wykorzystane w trakcie lekcji oraz liczby do 100.

Faza prezentacji:

 

Nauczyciel omawia przedstawiony w podręczniku jadłospis stołówki szkolnej (str. 58),

zwracając uwagę na nową walutę Euro obowiązującą w Niemczech oraz na określenia

 

miary i wagi.

Aby je przećwiczyć uczniowie wykonują zadanie z Książki Ćwiczeń – str. 76, ćw. B4 polegające na przyporządkowaniu określeń miary do podanych produktów.

 

Nastepnie uczniowie wysłuchują z kasety nagrania – dialogu w stołówce szkolnej, zwracając uwagę na to, co zamówił uczeń, poczym sprawdzają w podręczniku, czy zrozumieli prawidłowo. Wybrani uczniowie głośno czytają dialog.

 

Faza ćwiczeń:

 

Uczniowie wykonują zadanie z Książki Ćwiczeń – str.76, polegające na ponumerowaniu zdań w odpowiedniej kolejności, tak by powstał dialog w stołówce i by przećwiczyć ten schemat. Następnie w parach przeprowadzają podobne dialogi mając do dyspozycji załączony w podręczniku jadłospis. Nauczyciel przysłuchuje się rozmowom uczniów. Pomaga uczniom słabszym. Kilka par na ochotnika prezentuje potem głośno swoje dialogi.

Gra dydaktyczna: nauczyciel pisze na tablicy słowo Guten Appetit:

G                                                                          A

U                                                                          P

T                                                                          PE                                                                          EN                                                                         T                                                                            I

                                                                            T

 

Zadaniem uczniów jest ułożenie od pierwszych liter nowych słów dotyczących jedzenia i picia.


Podsumowanie:

 

Nauczyciel ocenia pracę uczniów podczas lekcji, pyta uczniów, co sprawiało im największą trudność, a co było łatwe. Zadaje zadanie domowe.

 

Zadanie domowe:

Zaprojektować własny jadłospis do stołówki szkolnej.

         Plan metodyczny lekcji języka niemieckiego w klasie Ib Gim                                                    Temat: Weihnachtswünsche Cele lekcji: Cele językowe:

§      Uczeń powinien umieć napisać życzenia na kartce świątecznej oraz  poprawnie ją zaadresować (adres niemiecki).

 

Cele komunikacyjne:

§      Uczeń potrafi zrozumieć życzenia świąteczne

§      potrafi wyszukać w tekście niezbędne informacje

§      potrafi wykorzystać posiadane wiadomości i zastosować je w nowej sytuacji

 

Cele wychowawcze:

§       Uczeń jest świadomy potrzeby życzliwości w kontaktach międzyludzkich i pielęgnowania tradycji składania sobie życzeń świątecznych

§       potrafi współpracować na lekcji z nauczycielem i innymi uczniami

 

Pomoce:

§       autentyczne, poprawnie i starannie napisane kartki świąteczne, urodzinowe itp. (ewentualnie  wzory kart przygotowane przez nauczyciela)

§       karty pracy ucznia – wzór kartki świątecznej z miejscem na adres i życzenia, pisaki, kredki, papier kolorowy, nożyczki, klej 

Przebieg lekcji:

 

Faza wstępna:

 

1. Czynności wstępne (powitanie, sprawdzenie obecności, sprawdzenie pracy domowej).

2. Nauczyciel odwołuje się do wiedzy uczniów na temat pisania kart świątecznych w języku polskim, uczniowie mówią, czego takie życzenia dotyczą, jak ma wyglądać kartka świąteczna, co powinna zawierać. Nauczyciel pyta, czy uczniowie znają jakieś zwroty niemieckie typowe dla życzeń świątecznych.         

3. Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.

 

Faza prezentacji:

 

1. Prezentacja przygotowanych kartek okolicznościowych.

Nauczyciel wyjaśnia zasady adresowania kartek oraz formułowania życzeń, zwraca uwagę    na estetyczny wygląd kartek, zapisanie miejscowości i daty, podpis itp. Uczniowie oglądają wzory kartek wymieniając je między sobą.

2. Zebranie na tablicy w formie asocjogramu wyrazów i zwrotów używanych przy pisaniu życzeń okolicznościowych.

Uczniowie mogą tu wykorzystać posiadane już wiadomości, skorzystać z oglądanych przed

chwilą kartek lub z podręcznika.

3. Zapisanie słownictwa do zeszytów.

  

Faza ćwiczeń:

 

1. Praca nad napisaniem kartki okolicznościowej.

Uczniowie zostają podzieleni na grupy, każda grupa otrzymuje fragment niemieckiej książki telefonicznej. Uczniowie sami wybierają osobę, do której chcą wysłać swoją kartkę pocztową. Każda grupa przygotowuje własną kartkę pocztową. Nauczyciel na bieżąco kontroluje poprawność językową i estetykę prac, pomaga w razie konieczności (szczególnie słabym grupom).

2. Prezentacja kartek.

    Kartki zostają zawieszone na tablicy, reprezentant grupy odczytuje treść życzeń. Uczniowie     wspólnie oceniają, która grupa przygotowała najładniejszą i najestetyczniejszą kartkę. 

Podsumowanie

 Uczniowie oceniają, czy cele zostały spełnione i czy praca na lekcji sprawiła im  przyjemność. Nauczyciel dokonuje oceny aktywności uczniów. 

Zadanie domowe.

Uczniowie zredagują kartkę z życzeniami dla kolegi z Niemiec. Nauczyciel podaje adres, na  który powinna być zaadresowana.                               Plan metodyczny lekcji języka niemieckiego w klasie Ib Gim

            Temat: Einkäufe. Dialoge spielen.

Cele lekcji:

Cele językowe:
 • poszerzenie słownictwa dotyczącego nazw owoców i warzyw, przyborów szkolnych, artykułów spożywczych oraz części garderoby
 • rozwijanie umiejętności mówienia
 • wyrażanie prośby i podziękowania
 • wyrażanie opinii na temat towarów
 • utrwalenie znajomości liczebników 1 – 1000
 • utrwalenie kolorów
 • utrwalenie użycia rzeczowników z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym
 Cele komunikacyjne:
 • rozwijanie umiejętności inicjowania oraz podtrzymywania rozmowy w sytuacjach z życia codziennego (w tym wypadku w sklepie)

·        prowadzenie rozmowy na temat zakupów i ich ilości

 Cele wychowawcze:

·        umiejętność współpracy w grupie

·        rozwijanie umiejętności wyrażania opinii, własnego zdania


Materiały dydaktyczne: warzywa i owoce, pudełka po jogurtach i maśle, kredki, flamastry, znaczki, gazety, spodnie, spódnice, sweter, długopisy, klej, nożyczki, szyldy, banknoty i monety wycięte z papieru.

Metody pracy: drama

Formy pracy: praca w parach, grupach oraz indywidualna

Przebieg lekcji:

Faza wstępna:

 

Powitanie, sprawdzenie listy obecności.


Nauczyciel pyta uczniów, jaka waluta obowiązuje w Niemczech (euro) i innych państwach niemieckojęzycznych (euro/cent oraz frank/rappen).

Sprawdzenie znajomości liczebników 1 - 1000. Nauczyciel mówi cyfrę w j. polskim lub niemieckim, a uczeń odpowiada.
Zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania zdobytych w czasie prezentowanej lekcji umiejętności.

Nauczyciel rozdaje na ksero ćwiczenie mające na celu przypomnienie uczniom wprowadzonego wcześniej słownictwa: uczniowie mają ponumerować zdania w odpowiedniej kolejności, tak by powstał dialog w sklepie. Uczniowie wykonują to zadanie w parach.

 

Następnie uczniowie określają miejsce, w którym się dzisiaj znajdują, a następnie prezentują poszczególne stoiska, wymieniając ich nazwy i towary, które można tu kupić.

Faza ćwiczeń:


Następnie uczniowie zostają podzieleni na grupy i odgrywają role sprzedawców i klientów. Podchodzą do poszczególnych stoisk i robią zakupy, płacąc przy tym wykonanymi wcześniej banknotami i monetami. Ćwiczenie to powtarzają kilka razy zamieniając się rolami. W ten sposób uczniowie prezentują swoje umiejętności w zakresie inicjowania i podtrzymywania rozmów oraz wyrażania próśb i podziękowań.

Podsumowanie:


Nauczyciel pyta uczniów, czego nauczyli się na dzisiejszej lekcji.

Ostatnie ćwiczenie polega na tym, że nauczyciel biorąc do ręki przedmiot lub owoc zadaje pytanie: Was ist das ?

Uczniowie sami zgłaszają się i odpowiadają używając w odpowiedzi rzeczowników z rodzajnikiem nieokreślonym.Plan metodyczny lekcji języka niemieckiego w klasie I Gimnazjum Temat : Was bestellst du ?  

Cele lekcji:

 

Cele językowe:

 • posługiwanie się liczebnikami 0 –1000
 • używanie rzeczowników w liczbie mnogiej
 • umiejętność rozumienia prostego tekstu ze słuchu
 • umiejętność odczytywania informacji z tekstu użytkowego
 

Cele komunikacyjne:

 • uczeń potrafi nazywać części garderoby, określić ich rozmiar, kolor, cenę, ilość
 • uczeń potrafi wypełnić formularz zamówieniowy w sprzedaży wysyłkowej
 

Formy pracy:

·        praca indywidualna

·        praca w grupach

 

Środki pracy:

 • kaseta magnetofonowa, kserokopie, katalogi
 

Przebieg lekcji

 

Faza wstępna:

·        powitanie, sprawdzenie listy obecności

·        sprawdzenie zadania domowego oraz wiadomości i umiejętności  zdobytych przez uczniów na ostatniej lekcji, które zostaną wykorzystane w lekcji bieżącej

 

Faza prezentacji:

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami lekcji; omawia zaprezentowany w podręczniku fragment katalogu wysyłkowego.

Nauczyciel odwołuje się do wiedzy uczniów nt. sprzedaży wysyłkowej i informacji zamieszczanych obok towarów, dzięki czemu uczniowie sami znajdują polskie odpowiedniki dla nowych słów niemieckich.

 

Uczniowie wysłuchują krótkiego dialogu z kasety. Ich zadaniem jest wskazanie, jaka część garderoby i w jakim kolorze pojawiła się w dialogu. Wyszukują tę część garderoby w katalogu, sprawdzają cenę.

 

Nauczyciel objaśnia zasady tworzenia i pisowni liczb powyżej 100 w języku niemieckim oraz liczby mnogiej rzeczownika.

 

Nauczyciel we współpracy z uczniami omawia sposób wypełniania formularza zamówieniowego (wzór w podręczniku).

   

Faza ćwiczeń:

Uczniowie podzieleni są na grupy; każda grupa otrzymuje katalogi w języku niemieckim oraz kserokopie formularzy zamówieniowych, które wypełniają wybierając ubrania z katalogu.

Liderzy grup głośno czytają wypełnione formularze, pozostałe grupy sprawdzają, o jakie ubrania chodzi.

 

Podsumowanie

Krótkie powtórzenie (uczniowie wskazani przez nauczyciela odpowiadają na pytania:

Was bestellst du ?Welche Farbe ?Welche Größe ?

Wie viele ?

Ocena pracy uczniów na lekcji.

 

Zadanie domowe:

Ćwiczenia z Książki Ćwiczeń utrwalające tworzenie liczby mnogiej rzeczownika oraz liczb powyżej 100.

     
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj21
Wczoraj18
Tydzień111
Miesiąc470
Wszystkie90831

(C) Liczba odwiedzin na stronie
f1270026.jpg